MONITORING

Raporty z zaawansowania inwestycji

Oferujemy wsparcie dla instytucji i banków, które udzielają kredytów inwestycyjnych. W ramach usługi monitoringu prowadzimy kontrolę kosztową i rzeczową nad realizacją inwestycji w imieniu instytucji finansującej projekt.                                                                     

Do zakresu prac w ramach tej usługi należy m.in.:

  1. Szczegółowa dokumentacja fotograficzna każdej kontroli.
  2. Raportowanie wstępne obejmujące weryfikację dokumentacji dostarczonej przez Inwestora wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi oraz planowanym budżetem.
  3. Raportowanie okresowe – stały monitoring realizacji inwestycji, jej stopień zaawansowania pod kątem budowlanym jak i realizacji zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem.

Etap 1 – raport wstępny

Raport wstępny zawiera opinię o wysokości kosztów określonych w budżecie Projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, przyjętych terminach zakończenia realizacji poszczególnych etapów Projektu, zgodności dokumentacji projektowej inwestycji z zakresem już wykonanych robót budowlanych, aktualnym zaawansowaniu prac i ich jakości, poziomie poniesionych kosztów związanych z dotychczasowymi robotami remontowymi oraz  o wysokości poniesionych przez inwestora  nakładów rzeczowych w ramach deklarowanego udziału własnego w przedsięwzięciu.

Raport wstępny obejmuje:
•    weryfikację dokumentacji technicznej,
•    opinie o uzyskaniu przez Inwestora wszystkich zezwoleń,

•    sprawdzenie sposobu zabezpieczenia inwestycji i robót z nią związanych,
•    ocenę przygotowanego budżetu i harmonogramu realizacji Inwestycji,
•    ocenę wysokości i terminów płatności oraz kosztów ponoszonych przez Inwestora w związku z umowami z wykonawcami oraz innymi umowami związanymi z inwestycją.

Etap 2 – raport okresowy

Okresowy monitoring procesu budowlanego wraz z oceną zaangażowania finansowego inwestycji obejmuje wizytę w miejscu inwestycji oraz opracowanie Raportów z Monitoringu Projektu.

Raport okresowy sporządzany w okresach uzgodnionych z Klientem (zazwyczaj nie rzadziej niż raz na trzy miesiące) zawiera ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych, ich terminowość, jakość i zgodność z przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięcia oraz zgodność z umowami zawartymi z wykonawcami.

Raporty okresowe obejmują:
•    ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych przy realizacji inwestycji,
•    opinię o postępie prac nad inwestycją,

•    analizę prowadzenia dziennika/dzienników budowy,

•    oceny zgodności prowadzonych prac z pozwoleniem na budowę,
•    oceny zgodności prowadzonych prac z przyjętym budżetem,
•    oceny postępu prac mierzona w oparciu o przepływy gotówkowe lub ich zgodności  z    harmonogramem rzeczowo – finansowym,                                                                         •    informacji co do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji.
•    oceny postępu prac w oparciu o przyjęty harmonogram,
•    oceny zgodności prowadzonych prac ze specyfikacją projektu i zakładanymi standardami wykończenia inwestycji,                                                                                                •    sprawdzanie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawców inwestycji,
•    oceny wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są przewidywane, zarówno pod względem kosztowym jak i czasowym harmonogramu prac. 

Etap 3 – raport końcowy

Raportowanie końcowe obejmujące końcową analizę finansową realizacji inwestycji wraz z dokumentacją uzyskania ostatecznych pozwoleń na oddanie obiektu do użytkowania.
Raport końcowy obejmuje opinię o zakończeniu realizacji inwestycji pod względem:
•    zgodności ukończonej inwestycji z projektem architektonicznym,
•    zgodności ukończonej inwestycji z Budżetem Projektu,
•    zgodności ukończonej inwestycji z harmonogramem,
•    zgodności rzeczywistego standardu budynku z projektowanym,
•    zgodnie z dokumentacją projektową,
•    uzyskania przez finansującego zlecenie (Inwestora) ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie inwestycji i spełnienia wszystkich obowiązków z niej wynikających,
•    potwierdzenia zakończenia robót przez wykonawców i podwykonawców zgodnie z Umową o Roboty Budowlane,
•    ostatecznego odbioru Inwestycji przez finansującego zlecenie (Inwestora),
•    opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy finansującym zlecenie (Inwestorem) a wykonawcami i podwykonawcami.

                                            

Zbudujmy Razem

Nowe pole

15 + 8 =

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Flowtektura Pracownia Projektowa Małgorzata Pirek mieści się pod adresem: Józefa 25 lok. 16, Łódź, łódzkie. Numer Identyfikacji Podatkowej naszej działalności to: 7282544765.kontakt z administratorem: biuro@flowtektura.pl Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.
Pracownia Projektowa

FLOWTEKTURA

Małgorzata Pirek

mob.: +48 603 770 507

biuro@flowtektura.pl